De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CISTELLERS I CISTELLERES amb CIF nº G61155362 i domicili social situat a BARCELONA, Carrer Francesc Ferrer i Guàrdia 13, Recinte Poble Espanyol de Montjuïc (Bústia 96) amb la finalitat de prestar els seus serveis de;

• Informar-li d'estudis, recerques i coneixements del món de cistelleria.
• Informar-li de les activitats, fires i cursos que ofereixi l'associació.

En compliment amb la normativa vigent, l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CISTELLERS I CISTELLERES informa que només conservem les seves Dades Personals durant el temps que les necessitem per al propòsit pel qual tractem les seves Dades Personals, per satisfer les seves necessitats o per complir amb les nostres obligacions legals.
En concret, les dades es conservaran quatre anys des de la conclusió de la relació contractual.

Amb el present escrit queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CISTELLERS I CISTELLERES no ven de cap manera, informació o dades de caràcter personal dels seus clients/usuaris a tercers.
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CISTELLERS I CISTELLERES informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIÓ CATALANA DE CISTELLERS I CISTELLERES es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CISTELLERS I CISTELLERES al carrer Francesc Ferrer i Guàrdia 13, Recinte Poble Espanyol de Montjuïc (Barcelona) o via correu electrònic a cistell.cat@gmail.com

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Si no ens comunica el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificats, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació.